Projekt realizowany w ramach w ramach MRPO na lata 2007-2013, Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach projektu przeprowadzona  kompleksowa informatyzacja Urzędu Gminy Pałecznica obejmująca wprowadzenie: Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem, Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Rozszerzenie podpisu elektronicznego, Systemu Portalowego „e-Palecznica, Dla realizacji tych zadań został zakupiony odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, zostały połączone we wspólną sieć wszystkie jednostki organizacyjne gminy i przystosowane pomieszczenie serwerowni. Projekt został zrealizowany na terenie Urzędu Gminy Pałecznica oraz we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych. Cel główny projektu to realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez stworzenie warunków do rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz informatyzację procesów administracyjnych na szczeblu lokalnym. Koszt całkowity zadania – 703 414 zł Dofinansowanie – 527 560 zł Budżet gminy – 175 854 zł.