Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48  037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U.2023, poz. 1313 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U.2023, poz. 1234 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

  • Kserokopia umowy kupna – sprzedaży lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie danego roku podatkowego, kserokopia decyzji organu rejestrującego czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
  • Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych (DT – 1) wg ustalonego wzoru (Rozporządzenie Min. Finan. z dnia 18 października 2007 r.)
  • Wypełniony załącznik do deklaracji (DT – 1/A)
  • Dowód rejestracyjny (do wglądu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

O wszelkich zmianach dotyczących sprzedaży, kradzieży, wyrejestrowania na stałe, wycofania  z  ruchu,  podatnik  zobowiązany  jest  zawiadomić  tutejszy  Referat podatków i opłat (pokój nr 3) w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany
Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do 15 lutego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są:
Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej      deklaracji,      jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego  zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na  poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.