Pałecznica, dnia 22.11.2022 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie: projektu Programu współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 08 listopada do 21 listopada 2022r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Pałecznica i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11, Pałecznica, na stronie internetowej Urzędu Gminy, Pałecznica oraz na BIP Urzędu Gminy Pałecznica. Zainteresowane podmioty miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio składając w Urzędzie Gminy.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu ,,Programu współpracy gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023’’ nie zgłoszono żadnych uwag i opinii.

Wójt Gminy Pałecznica
 (-) Marcin Gaweł