Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy              z dnia   4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Świadczenie przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka,
 2. opiekunowi prawnemu,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie ma charakter jednorazowy i będzie mogło być przyznane z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wymaga złożenia wniosku przez uprawnione osoby.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia osoba uprawniona będzie mogła złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

– zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 • przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od dochodów.
 • jednorazowa zapomoga przyznawana jest w wysokości 1 000 zł.
 • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a  w  przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
 • jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
 • jednorazowa zapomoga  przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży  do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Zapis nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.
 • wniosek z prośbą o wypłatę zapomogi należy złożyć w GOSP w Pałecznicy urzędzie właściwym  ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
 • do wniosku o wypłatę zapomogi należy dołączyć dokument tożsamości obojga rodziców,  akt urodzenia dziecka oraz w przypadku gdy jedno z rodziców posiada adres zameldowania w innej gminie, niż gmina realizująca wniosek; zaświadczenie, iż uprawnieni nie pobrali zapomogi na to samo dziecko w gminie zameldowania.
 • rozpatrzenie wniosku następuje najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
 • wypłata zapomogi następuje do końca miesiąca, w którym złożono wniosek, jeżeli wpłynął przed 10 -tym tego miesiąca
 • w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca „becikowe” jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek

UWAGA !!!!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że zgodnie z art.15b ust.5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2023, poz. 390 z późn. zm.) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim. – wchodzi w życie od 01 listopada 2009 roku