INFORMACJA
WÓJTA GMINY PAŁECZNICA
z dnia 7  listopada 2022 r.
o przeprowadzeniu konsultacji
 

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) Wójt Gminy Pałecznica zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 08.11.2022 r. do 21.11.2022 r. poprzez  zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy Pałecznica oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Pałecznica. Wyrażenie opinii  dotyczące projektu „Programu współpracy gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” można zgłaszać w formie pisemnej: osobiście w Urzędzie Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica w godzinach pracy od 7.30 - 15.30 Urzędu Gminy Pałecznica, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłać droga elektroniczną na adres: 

              Wójt Gminy Pałecznica

                    (-) Marcin Gaweł