Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (t. j. Dz.U.2021, poz. 2490 z późn. zm.) – art. 19
Rozporządzenie Prezydenta RP Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (t. j. Dz.U. Nr 90, poz. 453 z 1992 r. z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 – lecie).
Akt małżeństwa (do wglądu).
Dowody osobiste małżonków (do wglądu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 180 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.