Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz.U.2013, poz. 1650 z późń zm.).

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!
Odpis aktu urodzenia.
Książeczka zdrowia dziecka.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Na podstawie odpisów aktów urodzenia otrzymanych z USC, właściwego ze względu na  miejsce  powstania  zdarzenia,  Biuro Ewidencji  Ludności Urzędu Gminy  w Pałecznicy, występuje z urzędu o nadanie numeru PESEL. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej w formie czynności materialno-technicznej.

W celu otrzymania numeru PESEL dziecka należy zgłosi się do Urzędu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego matki (rodziców, opiekunów prawnych) z aktem urodzenia dziecka lub książeczką zdrowia dziecka.
Czas oczekiwania na numer PESEL od dnia zgłoszenia wynosi ok. 30-45 dni