Sołtys: Józef Kwiecień

Inne nazwy miejscowości pojawiające się w źródłach historycznych to: Nadzew, Nadzow.

W XI-XV w. znajdował się w kasztelanii brzeskiej w ziemi krakowskiej. W XIV w. wieś została wymieniona w Liber Beneficiorum Długosza jako miejscowość posiadająca budowlę obronną curia militaris- czyli prawdopodobnie kasztel/zameczek rycerski). W XV w. w połowie własność katedry biskupstwa krakowskiego, w połowie Mikołaja Słupskiego herbu Lis. W XVI w. należał do kalwinisty Marcina Zborowskiego herbu Jastrzębiec, zaczynającego swą karierę, zwieńczoną urzędem kasztelana krakowskiego. Kolejnym ważnym właścicielem wsi był, pod koniec XVI wieku, Prosper Provanie herbu kolumna, który pełnił funkcję dyrektora poczty krakowsko-weneckiej. W XVI i XVII w. był własnością Rupniewskich herbu Szreniawa, a w XVIII i na początku XIX w. rodziny Wielogłowskich. Na początku XIX w. we wsi działała cegielnia oraz eksploatowano pokłady gipsu i kamienia budowlanego. W drugiej połowie XIX w. dobra Nadzów składały się z folwarków i wsi Nadzów oraz Bolów. Właścicielami wsi, byli wtedy Bocheńscy herbu Rawicz.

W Nadzowie zachował się zespół dworsko-parkowy. Dwór pochodzi z pierwszej ćwierci XIX wieku. Wokół rozciągają się pozostałości XVIII-wiecznego parku. W miejscowości działa, wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich.