„Nauka nas szuka” projekt realizowany przez Gminę Pałecznica.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół w Pałecznicy w zakresie kształtowania wśród 241 uczniów podstawowych kompetencji kluczowych poprzez wykształcenie wśród 12 nauczycieli umiejętności wykorzystania na prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych metod sprzyjających ich kształtowaniu z
uwzględnieniem technologii ICT do dnia 31.07.2019 r. Grupą docelową będą nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Pałecznicy. W ramach zadań organizowane będą dla uczniów zajęcia matematyczne, przyrodnicze, informatyczne z programowania oraz wycieczki edukacyjne prowadzone innowacyjnymi metodami wspomagającymi
kształtowanie podstawowych kompetencji kluczowych. Ponadto nauczyciele zostaną objęci wsparciem w postaci wspomagania w zakresie pracy metodą eksperymentu oraz technologii ICT. Głównymi rezultatami będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wykorzystywanie technologii ICT oraz innowacyjnych metoda pracy na zajęciach.

DIAGNOZA – NA POTRZEBY PROJEKTU ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA DIAGNOZA, KTÓRA ZOSTAŁA ZATWIERDZONA PRZEZ ORGAN
PROWADZĄCY SZKOŁĘ.
Potrzeba projektu wynika z konieczności rozwiązania problemu w edukacji w Zespole Szkół w Pałecznicy, wynikającego z niewystarczającego kształtowania podstawowych kompetencji kluczowych, co jest widoczne na sprawdzianie po VI klasie oraz egzaminie gimnazjalnym. Uzasadnienie poniżej.
GRUPY DOCELOWE
1. INSTYTUCJA – Zespół Szkół w Pałecznicy, którego organem prowadzącym jest Gmina Pałecznica. W skład zespołu wchodzi G i SP. W roku szkolnym 2014/15 szkoły te uzyskały wyniki z egzaminu/sprawdzianu poniżej średniej województwa, tj. w SP z matematyki 44,6% (woj. 64,3%), w G z matematyki 50,8% (woj. 51,4%), a z przyrodniczych 51,9% (woj. 52,1%). Czynniki, które miały wpływ na ww. wskazany efekt to: geograficzne położenie szkoły oraz uwarunkowania środowiska lokalnego m.in. odległe położenie od aglomeracji utrudniające rozwój aspiracji edukacyjnych u U, mała oferta zajęć dla U na terenie Gminy (dane szkoły), niski status ekonomiczny wielu rodziców (dane związane z dofinansowaniem do obiadów). To powoduje, iż szkoła jest głównym miejscem działań wpływających na rozwój młodego człowieka, jednak nie w pełni spełnia swoją funkcję w zakresie kształtowania KMP.
2. UCZNIOWIE – chłopcy i dziewczynki uczęszczający do klas I–III SP /edukacja wczesnoszkolna/ oraz klas IV-VI SP oraz I-III G w sumie 240 U 160 SP, 80 G. Są to U, którzy w wyniku różnorodnych uwarunkowań wskazanych w diagnozie mają utrudnioną możliwość nabywania kompetencji kluczowych /matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, widoczne jest to w wynikach egzaminu/sprawdzianu OKE, które są poniżej średniej województwa. Szkoły w miarę posiadanych zasobów starają się organizować tak proces uczenia, aby zaspokajać te potrzeby – jednak nie jest to w wystarczającym stopniu zapewnione. W szkołach można wydzielić różnorodne grupy uczniów, które wezmą udział w projekcie. np. osiągający niskie wyniki edukacyjne z matematyki lub przedmiotów przyrodniczych czy informatyki; osiągający dobre wyniki edukacyjne mający chęć rozwijania zainteresowań z matematyki czy nauk przyrodniczych, część będą to uczniowie o niskim statusie ekonomicznym.
3. NAUCZYCIELE – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, nauk przyrodniczych oraz informatyki. Są to osoby zatrudnione w SP i G na umowę o pracę, na co dzień pracują z uczniami, którzy wezmą udział w projekcie, mają oni różny stopień awansu zawodowego z przewagą nauczycieli dyplomowanych.
SPOSÓB IDENTYFIKACJI PROBLEMÓW – przeprowadzając diagnozę oparto się na:
1. Wynikach egzaminu OKE Kraków (2015r.)
2. Wynikach klasyfikacji uczniów za rok 2015, 2016.
3. Analizie wyników sprawdzianów przeprowadzanych zgodnie z systemem oceniania w szkole z przedmiotów przyrodniczych, matematyki (2015 r.).
4. Analizie jakościowej i ilościowej sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanej przez radę Pedagogiczną (lata 2014/2015/2016).
5. Oferty zajęć pozalekcyjnych (oferta 2015, 2016, opinia nauczycieli, dyrektora szkoły 2016/.
6. Wnioski z nadzoru pedagogicznego pełnionego przez Dyrektora Szkoły lata 2015, 2016.
7. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej lata 2015, 2016 obejmujące badania przeprowadzane wśród rodziców, nauczycieli, uczniów.
8. Wywiad z Dyrektorem Zespołu Szkół i nauczycielami zatrudnionymi w szkole /2016/.
Obszary problemowe:
1. PROBLEM/SKUTEK: Problemy wskazywane przez nauczycieli:
– trudność w łączeniu treści podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki z metodami aktywizującymi, w tym metodą
eksperymentu, projektu edukacyjnego (zdaniem 90% nauczycieli).
– metody aktywizujące nie są metodami skutecznymi w przygotowaniu do egzaminu (zdaniem 90% nauczycieli).
– zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne są prowadzone głównie metodami podającymi, na 10% zajęć pojawia się metoda eksperymentu, projektu
edukacyjnego, jednak są to tylko elementy tych metod,
– wycieczki edukacyjne prowadzone głownie metodą podającą/wycieczki pomimo ciekawej formy nie przyczyniają się do kształtowania kompetencji
Zajęcia przez uczniów są ocenianie jako nieciekawe.
Skutkiem tego są niskie wyniki edukacyjne na egzaminach / sprawdzianach – najwięcej trudności sprawiają pytania, które dotyczą wnioskowania,
analizowania, uogólniania, oceniania, dotyczą poziomu umiejętności i postaw zapisanych w KMP.
POTRZEBY: Wykształcenie umiejętności łączenia treści podstawy programowej z innowacyjnymi metodami pracy przyczyniającymi się do kształtowania
KMP.
OCZEKIWANIA: możliwość prowadzenia zajęć, na których priorytetem nie jest przygotowanie do egzaminu, a kształtowanie KMP, na których będzie
możliwość praktycznego przećwiczenia znanych poznanych metod pracy, organizacja wycieczek realizowanych metodą projektu edukacyjnego.
2. PROBLEM/SKUTEK – NIEWIELKIE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII ICT NA LEKCJACH – 90% nauczycieli wskazuje trudność w korzystaniu technologii ICT ze względu na słabe przygotowanie w tym zakresie. Jedynymi zajęciami wykorzystującymi ICT jest informatyka. ICT pojawia się tylko na 10% innych zajęć ze względu na brak zaplecza technicznego (wykorzystanie tylko tablicy interaktywnej, do której dostęp ma jeden uczeń, natomiast pozostali przyglądają się pracy, nie służy to pracy wszystkich uczniów). Szkoła ma tylko jedną pracownię informatyczną, która jest wykorzystywana tylko na zaj. informatyki – stąd uczniowie nie potrafią korzystać z technologii na innych lekcjach, dla 95% uczniów komputer służy do grania w gry, telefon do kontaktu na faceeboku. Uczniowie w małym zakresie są edukowani w ukazywaniu użyteczności technologii. Brak zajęć pozalekcyjnych z
wykorzystaniem ICT, a także ICT nie jest wykorzystywana do kształtowania KMP.
POTRZEBY: z perspektywy nauczycieli – nabycie umiejętności realizacji treści podstawy programowej na matematyce i przedmiotach przyrodniczych z wykorzystaniem technologii ICT, ukazanie technologii ICT jako użytecznego narzędzia w ww. zakresie. Z perspektywy ucznia podnoszenie umiejętności korzystania z technologii w procesie uczenia, poznanie nowych sposobów kształtowania KMP, KI.
OCZEKIWANIA: organizacja zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem technologii ICT.
3. PROBLEM/SKUTEK: UCZNIOWIE ZDOLNI ORAZ MAJĄCY TRUDNOŚCI NIE W PEŁNI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH – 60% uczniów mających predyspozycje matematyczne, naukowo-techniczne czy w zakresie technologii oraz 30% uczniów z trudnościami w tym zakresie, nie ma możliwości udziału w szkole w zajęciach podnoszących ich kompetencje. Metodyka pracy na lekcjach, dodatkowych zajęciach nie jest efektywna w odniesieniu do profilu ucznia zdolnego, jak i z trudnościami. Uczniowie ci bardzo często na lekcjach się nudzą, nie podejmują nowych wyzwań związanych z uczeniem. Zajęcia pozalekcyjne służą najczęściej przygotowaniu do egzaminu, lub wyrównywaniu braków. Stosowane są na nich głównie metody podające, brak zaangażowania ucznia w pracę, inicjatywności ucznia w procesie uczenia. Brak w szkołach zajęć nakierowanych na kształtowanie podstawowych kompetencji kluczowych.
POTRZEBY: objęcie uczniów działaniami, które poprawią efektywność nabywania kompetencji.

OCZEKIWANIA: organizacja zajęć pozalekcyjnych metodami, formami, które nauczą uczniów podstawowych kompetencji kluczowych z wykorzystaniem treści podstawy programowej (zarówno dla ucznia zdolnego, jak i z trudnościami – dostosowanie metod i form pracy tak, aby zadania były dla nich wyzwaniem służącym rozwojowi.
4. SZKOŁY NIE SĄ W PEŁNI WYPOSAŻONE W BAZĘ DYDAKTYCZNĄ – inwentaryzacja pokazała niewystarczająca bazę w zakresie sprzętu ICT oraz pomocy dydaktycznych w poszczególnych pracowniach przyrodniczych oraz matematycznych, brak pomocy do zajęć z programowania.
POTRZEBY – doposażenie pracowni. OCZEKIWANIA – zakup pomocy do zajęć z programowania, pomocy do pracowni dydaktycznych.
PROJEKTODAWCA ZAPEWNI KADRĘ PROWADZĄCĄ Z ZAKRESU PROGRAMOWANIA.
Zaplanowana ilość pomocy dydaktycznych , ilość zajęć jest dostosowana do potrzeb szkół.
BARIERY / SPOSÓB NIWELACJI:
1. Obawa nauczycieli przed stosowaniem technologii ICT wynikająca z tego, iż nie potrafią tworzyć różnorodnych pomocy z jej wykorzystaniem/wdrożenie platformy EDUSCIENCE, która ma już gotowe materiały dydaktyczne.
2. Obawa nauczycieli zwłaszcza matematyki, iż nie podołają łączeniu treści podstawy z nowymi metodami / zastosowanie w projekcie działań zmierzających do wykorzystania gotowych przykładów eksperymentów wypracowanych w ramach projektu „Akademia Uczniowska”.
3. Strach uczniów z trudnościami przed kolejnymi nudnymi w ich ocenie zajęciami, która spowoduje, iż nie będą chcieli z nich korzystać / wprowadzenie innej nazwy, szczegółowe wyjaśnienie jakimi metodami będą pracować na zajęciach w celu pokazania ich atrakcyjności.
4. Obawa nauczycieli przed tym, iż nie zrealizują zapisów podstawy programowej / organizacja zajęć pozalekcyjnych, na których będą skupiać się na stosowaniu odpowiednich metod pracy i sami dobierać ilość treści.
5. W opinii rodziców i dzieci mało atrakcyjne zajęcia (a przez to nie będą chcieli z nich korzystać) / zaplanowanie różnych zajęć, które przyczynią się do tego, iż każdy uczeń może znaleźć taki rodzaj, który go interesuje, przeprowadzenie wstępnego rozeznania, które pokazało skalę zainteresowania.
BARIERY WYNIKAJĄCE Z PŁCI:
1. Na poziomie SP – trudność w łączeniu w zespoły chłopców i dziewczynek, co może utrudnić pracę na zajęciach / w ramach działań na poziomie klas IVI zaplanowanie krótkiego modułu integracyjnego, który zbuduje poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów.
2. Na poziomie G – chłopcy często chcą zaimponować dziewczynom, dlatego bojąc się porażki nie podejmują dodatkowych działań / wyjaśnienie na poziomie rekrutacji sposobów pracy, który zbuduje poczucie bezpieczeństwa na zajęciach, dodatkowo na pierwszych zajęciach ukazanie, iż nie będzie ocen, natomiast sposób prezentacji będzie uwarunkowany decyzją danego zespołu projektowego lub eksperymentalnego.
REKRUTACJA
1. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE – wykorzystane będą najlepsze sposoby przekazywania informacji w szkole:
– na stronie internetowej szkoły, Gminy zostaną zamieszczone informacje o projekcie wraz z wzorami dokumentacji rekrut. – są często odwiedzane
przez uczniów i rodziców,
– na początku września każdego roku będzie zorganizowane w każdej szkole spotkanie z rodzicami, wpierw wspólne z Dyrektorem, następnie z wychowawcami klas. Na spotkaniu zostanie przedstawiona informacja na temat projektu, tj. rodzaje zajęć, sposoby naboru do projektu, niezbędna
dokumentacja rekrutacyjna, której wzory wraz z regulaminem będzie można pobrać ze strony szkoły.
– Z rodzicami uczniów klas I-VI zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy zachęcające do udziału w projekcie, po to, aby rodzice wspomogli proces rekrutacji ze względu na bariery wynikające z płci. Ponadto w przypadku CHŁOPCÓW – WYCHOWAWCY UKAŻĄ IM KORZYŚCI DLA NICH Z
UDZIAŁU W PROJEKCIE, ZBUDUJĄ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Z ZAKRESIE NIWELACJI TAKIEGO UCZUCIA JAK PORAŻKA.
Ponadto sekretariat zapewni optymalny przepływ informacji oraz dokumentów ze względu na wypracowane w szkołach procedury współpracy z rodzicami. Zastosowane techniki obiegu dokumentów wynikają z przyjętych w szkole procedur i są najbardziej skuteczne. W przypadku zbyt małego zainteresowania koordynator projektu przeprowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów, których warto wesprzeć w celu pokazania korzyści
Przeprowadzone wśród rodziców rozeznanie nt. zainteresowania uczestnictwem ich dzieci w projekcie wskazuje na ich różnorodne oczekiwania w tym zakresie. Rodzice są zainteresowani kształtowaniem KMP i KI jednak poprzez zajęcia z różnych przedmiotów. Na tej podstawie projektodawca zaplanował adekwatne rodzaje zajęć w ilości zapewniającej niwelowanie problemów /badanie wywiad 90% rodziców/.
2. PROCEDURA REKRUTACYJNA
a. opracowanie i zatwierdzenie regulaminu rekrutacji wraz z zał., umieszczenie na stronie szkoły i Gminy.
b. złożenie do 15 IX: formularza zgłoszeniowego, w którym rodzic poda dane niezbędne do rekrutacji, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, formularza z danymi osobowymi – miejsce: sekretariat szkoły.
c. Do 18 IX: opublikowanie listy rankingowej oraz rezerwowej do każdych zajęć.
d. Do 24 IX złożenie deklaracji udziału w projekcie.
e. W przypadku małej liczby zgłoszeń – powtórny nabór. W celu zapewnienia odpowiedniej liczby uczestników, zostanie przeprowadzona indywidualna rozmowa z rodzicami uczniów, którzy według opinii nauczycieli powinni wziąć udział w zajęciach.
f. W drugim roku rekrutacja uzupełniająca, wg powyższego schematu.
g. Rekrutacja będzie przeprowadzona odrębnie w każdej szkole.
3. KRYTERIA REKRUTACJI:
a. Kryterium podstawowe – uczeń SP lub G w Pałecznicy.
b. Kryteria pomocnicze do zajęć:
1. Fizyka – ocena z fizyki z ostatniego semestru (dla U klas I ocena z przyrody), jedna grupa z najlepszymi ocenami, druga z najsłabszymi, trzecia
mieszana – U z najlepszymi wynikami oraz najsłabszymi. Biologia z chemią – ocena z biologii z ostatniego semestru (dla U klas I ocena z przyrody),
jedna grupa z najlepszymi ocenami, druga z najsłabszymi. Przyroda – ocena z przyrody z ostatniego semestru, 3 grupy z najlepszymi ocenami, 3 grupy z najsłabszymi, 2 grupy mieszane – U z najlepszymi wynikami oraz najsłabszymi.
2. Matematyka w G – ocena z matematyki z ostatniego semestru, jedna grupa z najlepszymi ocenami, druga z najsłabszymi, trzecia mieszana osoby z najlepszymi wynikami oraz najsłabszymi. Matematyka w SP – ocena z matematyki z ostatniego semestru, 3 grupy z najlepszymi ocenami, 3 grupy z najsłabszymi, 2 grupy mieszane – U z najlepszymi wynikami oraz najsłabszymi.
3. Zajęcia informatyczne – osoby z najniższymi ocenami z informatyki za 1 – 6 pkt, 2 – 5 pkt., 3 – 4 pkt., 4 -3 pkt. 5 -2 pkt., 6 – 1 pkt. Dochód poniżej 400
zł – 6 pkt, następnie wyższy o 200 zł, to 5 pkt, i dalej za każde 200 zł więcej dochodu minus 1 pkt.,. Zajęcia z programowania – uczniowie z najwyższymi
ocenami z informatyki oraz najniższymi dochodami. Zostanie wprowadzony system punktowy za oceny 6 – 6 pkt., 5 – 5 pkt. itd. Dochód poniżej 400 zł – 6 pkt, następnie wyższy o 200 zł, to 5 pkt, i dalej za każde 200 zł więcej dochodu minus 1 pkt. Lista według najwyższej łącznej liczby pkt. To zapewni udział dzieci z biedniejszych rodzin i wzmocni integrację
4. wycieczki – wszyscy uczniowie.
Kryteria dotyczące nauczycieli:
a. Kryterium podstawowe – nauczyciel SP lub G w Pałecznicy.
b. metoda eksperymentu dotyczy tylko nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki w tym edukacji wczesnoszkolnej.
c. pozostałe szkolenia nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i matematyki, w tym edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki.
W odniesieniu do punktu b, c w przypadku kwestii spornej decyzja dyrektora szkoła wskazująca potrzebę objęcia wsparciem nauczyciela wynikająca z wniosków z nadzoru pedagogicznego.
Powyżej wskazane grupy mieszane mają powodować wsparcie uczniów słabszych przez zdolnych, tzw. kooperatywność. Grupy z najlepszymi ocenami – kształtowanie KP z poziomu umiejętności i postaw. Grupy z najsłabszymi – kształtowanie KP z poziomu wiedzy. Uczeń z rodzicem/opiekunem
podejmuje decyzję do jakiego rodzaju zajęć i do jakiej grupy się zgłasza.

Osoba odpowiedz. za rekrutację: Dyrektor szkoły.
ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI – zajęcia będą dostępne dla wszystkich chętnych uczniów. Przygotowane formularze będą dostosowane dla uczniów z dysfunkcjami. Aktualnie w ww. szkołach brak jest brak osób niepełnosprawnych, jednak do przedszkoli na terenie gminy uczęszczają niepełnosprawne dzieci, stąd mogą się one pojawić w projekcie. Rekrutacja będzie dostosowana technicznie do ich potrzeb. Ponadto Dyrektor skontaktuje się z ich rodzicami, aby wspomogli go wiedzą jak ułatwić udział dziecka w projekcie. Budynki szkolne są dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
WZORZEC KOMPETENCYJNY PROFILU UCZNIA PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁAŃ – posiada wiedzę matematyczną , przyrodniczą zrealizowaną na zajęciach, rozumie poznane terminy matematyczne, wnioskuje, wykazuje chęć szukania przyczyn, komunikuje się językiem matematycznym, kształtuje postawę szacunku do prawdy, nabył kompetencje przyrodnicze oraz informatyczne z poziomu wiedzy, umiejętności postaw.
WZORZEC KOMPETENCYJNY PROFILU U, – posiadł wiedzę przyrodniczą, matematyczną zaplanowaną na zajęciach, rozumie poznane terminy przyrodnicze, wnioskuje, wykazuje chęć szukania przyczyn, komunikuje się językiem przyrodniczym, kształtuje postawę szacunku do prawdy, korzysta z technologii, wykorzystuje różne programy do pracy w szkole, doskonali KM, KP przy wykorzystaniu ICT – (dotyczy wszystkich zadań). Przedsięwzięcia w projekcie finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem realizacji projektu, a skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkołę nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkołę w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu. Dyrektorzy Szkół wspólnie z radami pedagogicznymi zaplanują w planach nadzoru pedagogicznego w szkołach plan wykorzystania zdobytych umiejętności na zajęciach obowiązkowych dla U oraz zajęciach. Nauczyciele będą wykorzystywać zdobyte umiejętności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, na lekcjach będzie wykorzystany zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wycieczki szkolne będą realizowane według metodologii zaproponowanej w projekcie, doskonalenie zawodowe będzie rozwijanie w kierunku zwiększania kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych”
Liczba uczestników projektu
Indywidualnych 253 Instytucjonalnych 2