„Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych w obszarze działalności Gminy Pałecznica.

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie zakresu dostępnych oraz tworzenie nowych e-usług, zwiększenie wykorzystania elektronicznej skrzynki podawczej oraz platformy ePUAP oraz wykorzystania technologii teleinformatycznych w zakresie świadczenia usług elektronicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z tereny gminy. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania urzędu jako instytucji publicznej, skrócenie czasu i obniżenie kosztów załatwiania spraw oraz poprawa efektywności pracy administracji publicznej. Na wprowadzeniu ulepszeń skorzystają przede wszystkim mieszkańcy i przedsiębiorcy, ale także pracownicy administracji, którzy zyskują kompleksowe, nowoczesne i wydajne narzędzia, pozwalające na skrócenie czasu załatwienia spraw.

Projekt obejmuje następujące zadania:

1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

2. Uruchomienie e-usług dla mieszkańców.

3. Uruchomienie systemu informacji przestrzennej.

4. Uruchomienie usług e-rekrutacji.

5. Uruchomienie systemu zdalnego odczytu wody.

6. Zakup niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania.

 

Wartość całkowita projektu: 1 440 877,30 zł

Wkład funduszy europejskich: 950 753,43 zł

Termin realizacji: sierpień 2019 - wrzesień 2023