Projekt realizowany w ramach MRPO na lata 2007-2013, Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zostały zainstalowane w czterech budynkach: bibliotece, ośrodku kultury, budynku wielofunkcyjnym oraz w Centrum Edukacyjnym pompy ciepła. Cel projektu to ochrona powietrza atmosferycznego przez wykorzystanie energii odnawialnej w systemach grzewczych obiektów użyteczności publicznej gminy Pałecznica. Realizacja projektu spowodowała poprawę jakości środowiska naturalnego na terenach cennych przyrodniczo poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza pochodzących z obiektów użyteczności publicznej w Pałecznicy. Działania podjęte w ramach projektu stworzyły warunki do ochrony zdrowia i życia ludzkiego przed ujemnym wpływem wysokiej emisji spalin CO2 i pyły węglowego, a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców. Koszt całkowity zadania – 1 655 000 zł Dofinansowanie – 1 389 858 zł Budżet gminy – 265 142 zł.