Projekt realizowany w ramach MRPO na lata 2007-2013 Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna. Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich. Schemat A. Odnowa centrum wsi. Projekt obejmuje swoim zakresem rehabilitację całość obszaru wymagającego odnowy w miejscowości Pałecznica, odnowę wszystkich elementów budowlanych, niezbędne wyburzenia części obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Jako projekt kompleksowy poprawił nie tylko estetykę zewnętrznej ale również wytworzył nowe funkcje użytkowe. Stąd przewidziano w nim adaptację wnętrz odnawianych budynków z przeznaczeniem na funkcje społeczne. W wyniku realizacji Projektu została wytworzona zagospodarowana, ogólnodostępna przestrzeń publiczna, w ramach, której zlokalizowane są: OSP, przychodnia, Dom Kultury, biblioteka, urządzona przestrzeń przeznaczona na cele kulturalne wraz z amfiteatrem i altanami chroniącymi od deszczu, urządzona przestrzeń parkowa z ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi i placami rekreacyjnymi, plac zabaw dla dzieci, place postojowe. Poprawiona została dostępność drogowa do odnawianego obszaru. Cel projektu to podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich i stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, stworzenie wspólnej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni społecznej w centrum wsi Pałecznica, która w efekcie pozwoliła na integrację mieszkańców wsi i ożywienie życia społecznego, kulturalnego oraz rozwój nowych form spędzania czasu wolnego. Całkowita koszt zadania  –  4 548 135,49 zł Dofinansowanie –  2 997 141,62 zł Budżet gminy – 1 550 993,87 zł.