Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.2012, poz. 1529 z późn. zm.)  –  art.79  i następne

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego.
Dokument tożsamości (do wglądu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:
33 zł – od sporządzenia odpisu zupełnego
22 zł – od sporządzenia odpisu skróconego
24 zł – od zaświadczenia: o dokonanych wpisach w księdze lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Odmowa  wydania  zaświadczenia  następuje  w  drodze  postanowienia,  na  które  służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

  • Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego.
  • Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
  • Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
  • Z  wnioskiem  może  zwrócić  się  osoba,  której  stan  cywilny  został  w  akcie stwierdzony,
  • Jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, jeżeli wykażą w tym interes prawny.