Na podst. Ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U.2023, poz. 1273 z późn. zm.)

 • odpis skrócony aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu): 22.00 zł

W tym druki wielojęzyczne

 • odpis zupełny aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu): 33.00 zł
 • sporządzenie aktu małżeństwa: 84.00zł
 • decyzja o wpisaniu aktu s.c zagranicznego: 50.00 zł
 • decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion): 37.00 zł
 • pozostałe decyzje: 39.00 zł (m. In. Sprostowanie w akcie s.c. oczywistego błędu pisarskiego ; uzupełnienie aktu s.c.)
 • ustalenie brzmienia albo pisownie imienia lub nazwiska: 22.00 zł
 • inne czynności: 11.00 zł (m. In. Przyjecie oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przez zawarciem małżeństwa gdy nie upłynęło 3 miesiące od daty prawomocności wyroku sądowego; wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia dziecka w spr. Zmiany jego imienia)
 • zaświadczenie, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą:  38.00 zł
 • zaświadczenie o braku lub zniszczeniu księgi s.c., dokonanym w księdze wpisie, lub jego braku: 24.00zł
 • pozostałe zaświadczenia: 26.00 zł
 • zezwolenia na zawarcie małżeństwa cywilnego, przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień w USC z ważnych względów: 39.00zł
 • poświadczenie o zgodności duplikatu, odpisu, od każdej stronicy: 5.00 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe (wydawanie odpisu aktu s.c.) w sprawach określonych w Art. 2 ww ustawy.

Opłata nie podlega zwrotowi (Art.9 ww ustawy) na wniosek, jeżeli pomimo zapłacenia opłaty skarbowej nie dokonano czynności urzędowej.

Opłatę skarbową należy wnieść na konta bankowe Urzędu Gminy

B.S Proszowice O/ Racławice

numer rachunku: 04 85970001 0020 0200 0055 0003