Nazwa operacji – Przebudowa drogi gminnej „Pałecznica-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice” nr drogi 160152K

Cel szczegółowy – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel operacji – „Celem operacji jest skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej dzięki przebudowie drogi gminnej „Pałecznica-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice”, co ograniczy wykluczenie społeczne i zwiększy bezpieczeństwo użytkownikom drogi. Cel zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną i utrzymany w okresie co najmniej 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.”

Wysokość dofinansowania 63 672,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100)