Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia  25  luty  1964 r. Kodeks  Rodzinny  i  Opiekuńczy (t. j. Dz.U.2022, poz. 2140 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.2012, poz. 1529 zpóźn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Karta zgonu.
  • Dowód osobisty zgłaszającego.
  • Dowód osobisty zmarłego oraz jego współmałżonka (jeśli żyje).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) – zwolniono od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Zgon osoby należy zgłosi najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

  • Małżonek lub dzieci zmarłego – najbliżsi krewni lub powinowaci.
  • Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
  • Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o tym przekonały.
  • Administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu obwiązany jest szpital lub zakład.

W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub przyczyną nienaturalnej śmierci wymagana jest zgoda prokuratora do pochowania zwłok.

Po sporządzeniu aktu zgonu zgłaszający otrzymuje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu.