„Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Gminy Pałecznica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 16 Wsparcie dla migrantów z Ukrainy (mechanizm CARE), Działanie 16.3 CARE - Infrastruktura mieszkalna, Poddziałanie 16.3.1 Gminna i powiatowa infrastruktura mieszkalna, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

A) Stworzenie warunków użytkowania budynku tworzącego mieszkaniową infrastrukturę społeczną Gminy Pałecznica - zapewnienie użytkownikom w pełni komfortowych warunków korzystania z budynku: lepsze samopoczucie, rzadsze występowanie powikłań zdrowotnych związanych z niską temperaturą pomieszczeń.

B) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku infrastruktury społecznej - wykonanie prac modernizacyjnych przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową w budynku mieszkaniowej infrastruktury społecznej.

C) Poprawa wizerunku Gminy Pałecznica - Gmina będzie stanowiła wzór dla innych podmiotów publicznych w zakresie niesienia pomocy potrzebującym.

Wartość całkowita projektu: 1 028 363,09 zł

Wkład funduszy europejskich: 1 000 000,00 zł

Termin realizacji: wrzesień 2023 - grudzień 2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja odnośnie możliwości wykorzystania infrastruktury mieszkalnej

W związku z realizacją przedsięwzięcia Gmina Pałecznica informuje o dostępności infrastruktury mieszkalnej przeznaczonej na zabezpieczenie potrzeb w zakresie zakwaterowania długoterminowego osób z Ukrainy, które przybyły legalnie i przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022 r.

Inwestycje w zakresie infrastruktury mieszkalnej o charakterze socjalnym realizowane w ramach poddziałania przeznaczone są dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022 r. i zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W przypadku wyczerpania potrzeb w zakresie mieszkalnictwa dla ww. osób z Ukrainy, zostaną one przeznaczone na mieszkania chronione, wspomagane, socjalne lub komunalne (mieszkania komunalne, tj. mieszkania wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy) i będą wykorzystywane na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w sytuacjach kryzysowych. W okresie trwałości projektu z pierwszeństwem wykorzystania tej infrastruktury na cele zapewnienia miejsc pobytu dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Pałecznica, tel. 41 38 48 037