Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz. U.2013, poz, 1650 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 201, poz. 1702).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia(Dz. U. Nr 62, poz.564).

 

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o udostępnienie danych,
  • wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych)
  • dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia opłaty.

Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego występuje z żądaniem udostępnienia danych osobowych innej osoby.
Jeżeli żądanie udostępnienia nie wynika wprost z przepisów prawa, należy przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych ze zbioru.
Dane udostępniane na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystywane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Opłaty

Wysokość opłaty za udostępnienie danych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr207, poz. 1298)

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31,00 zł.
Opłatę wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia danych.
Opłata za udostępnianie danych w drodze weryfikacji za pomocą urządzeń teletransmisji – opłata wynosi 10 zł od jednostkowej weryfikacji.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do wojewody, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.