Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.2012, poz. 1529 z z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Podanie.
  • Dowód osobisty (do wglądu).
  • Odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa, w przypadku cudzoziemca – dodatkowo urzędowe tłumaczenie na język polski.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273) pobiera się opłatę w wysokości:

39 zł – od decyzji

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi

Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje uzupełniony akt.