Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew.21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U.2019, poz. 1309 z późn. zm.) – art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 13d.

Wymagane dokumenty

  • Akt notarialny.
  • Wypis z rejestru gruntów.
  • Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa.
  • Wniosek o zastosowanie ulgi.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc.

Tryb odwoławczy

Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pałecznica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.