Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew.14
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U.2023, poz. 1234 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  • Wniosek.
  • Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków.
  • Odcinki emerytur, rent (kopie).
  • Zaświadczenia o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego.
  • Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki).
  • Potwierdzenie rachunków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłaty).
  • Inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od momentu złożenia udokumentowanego wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Krakowie za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  w Pałecznicy  w terminie  14 dni  od daty doręczenia decyzji stronie.