Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48  037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.2012, poz. 1529 z późn. zm.) – art. 73

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

Załączniki:

  • Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego oraz jego tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
  • Odpis właściwego aktu stanu cywilnego (aktu małżeństwa, aktu urodzenia), w zależności od rodzaju aktu, który wnioskodawca zamierza umiejscowić.
  • Dowód tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz, 1273 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:
50 zł – od decyzji

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Odmowa wpisu następuje w formie decyzji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi

Z wnioskiem o wpisanie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek.
Wpisania aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.