Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. 2023, poz. 803 z późn zm.) w związku z art. 44g ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1650)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.
Dowód osobisty do wglądu.

 

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn zm.) pobiera się opłatę w wysokości: 17 zł – za wydanie zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.