Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 16 Tel: 041 38 48  037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz.U.2013, poz. 1650 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada  2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (t. j. Dz.U. Nr 112, poz. 1182 z 2000 r.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (t. j. Dz.U. Nr 105, poz. 1110 z 2000 r.).

Wymagane dokumenty

  • Zgłoszenie utraty dowodu osobistego.
  • Do wglądu dokument ze zdjęciem – paszport, legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn zm.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Obowiązkiem osoby, która utraciła dowód osobisty jest niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie organu gminy.
W  razie  znalezienia  własnego  dowodu  osobistego,  zgłoszonego  jako  utracony, należy niezwłocznie zawiadomi o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.