Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. Nr 139, poz. 993 z 2006 r. z późniejszymi  zmianami)

Wymagane dokumenty

Paszport (do wglądu).
Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego” zawierający potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie złożone przez dysponenta lokalu lub budynku mieszkalnego.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Odmowa  zameldowania  następuje  w  drodze  decyzji,  na  które  przysługuje  odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Dysponent winien wykazać się dokumentem tożsamości, jak również dokumentem potwierdzającym  prawo  do  tegoż  lokalu  (budynku)  tj.  umowa  najmu,  akt własności, aktualny wypis z wydziału Ksiąg Wieczystych itp.
Przy zameldowaniu wydaje się bezpłatne poświadczenie zameldowania.
Każde kolejne poświadczenie zameldowania kosztuje 17 zł.
Druki do pobrania w Urzędzie.