Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 16, Tel: 041 38 48  037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.2012, poz. 1529 z późn. zm.) – art. 71 ust. 1
Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t. j. Dz.U.2022, poz. 2140 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
  • Dowód osobisty lub paszport.
  • Odpis skrócony aktu urodzenia.
  • Dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba uprzednio pozostawała w związku małżeńskim (akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub akt zgonu małżonka dla osób owdowiałych).
  • Zezwolenie Sądu Rodzinnego – jeśli takie jest wymagane.
  • Osoby zamierzające zawrze małżeństwo zobowiązane są złoży przed Kierownikiem USC lub polskim konsulem (jeżeli przebywają za granicą) zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:
38 zł – od zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
W sprawach skomplikowanych – do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

W  przypadku  odmowy  wydania zaświadczenia,  Kierownik  USC  powiadamia  na  piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma może wystąpi z wnioskiem do Sądu Rejonowego o rozstrzygniecie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest spełnienie takich wymogów jak przy zawarciu małżeństwa cywilnego.
Osoba zamierzająca zawrze małżeństwo za granicą winna zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca stałego zameldowana lub ostatniego stałego zameldowania w kraju, z pisemnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć osobiście w USC lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej, jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą.
Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty wystawienia.