Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48  037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.2012, poz. 1529 zpóźn. zm.) – art. 54
Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t. j. Dz.U.2022, poz. 2140 z późn. zm.) – art. 1 § 2 i 3

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Odpisy skrócone aktów urodzenia.
  • Zapewnienie  o  braku  przeszkód  do  zawarcia  małżeństwa,  złożone  osobiście przed Kierownikiem USC.
  • Odpisy z akt stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny osób zamierzających zawrze związek małżeński (dotyczy osób będących wcześniej w innym związku małżeńskim).
  • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrze związek małżeński (do wglądu).
  • Zezwolenie Sądu Rodzinnego (jeśli jest takie wymagane).
  • Cudzoziemiec zamierzający      zawrze małżeństwo      dodatkowo      składa      dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:
84 zł – od sporządzenia aktu małżeństwa

Termin załatwienia sprawy

Po  upływie  miesiąca  od  dnia  złożenia  zapewnienia  o  braku  przeszkód  do  zawarcia małżeństwa.

Tryb odwoławczy

W  przypadku  odmowy sporządzenia  aktu  małżeństwa,  Kierownik USC powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpi z wnioskiem do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Opłat nie pobiera się.

Uwagi

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed Kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Zarówno kobieta jak i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat (w dniu złożenia dokumentów do ślubu).
Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w USC, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.
W  przypadku  zezwolenia  Kierownika  USC  na  zawarcie  małżeństwa  przed upływem miesięcznego terminu, wnosi się opłatę skarbową od decyzji w wysokości 39 zł.