Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48  037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego (t. j. Dz.U.2023, poz. 803 z późn. zm.)
Ustawa  z  dnia  25  luty  1964 r.  Kodeks  Rodzinny  i  Opiekuńczy  (t. j. Dz.U.2022, poz. 2140 z późn. zm.)
Ustawa  z dnia  29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.2012, poz. 1529 z późn. zm.).
Konkordat między Stolicą Apostolską i RP podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (t. j. Dz.U. Nr 51, poz. 318 z 1998 r.)

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone osobiście przed Kierownikiem USC.

Załączniki:

  • Odpisy skrócone aktów urodzenia.
  • Dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba uprzednio pozostawała w związku małżeńskim (akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub akt zgonu małżonka dla osób owdowiałych).
  • Zezwolenie Sądu Rodzinnego (jeśli takie jest wymagane).
  • Cudzoziemiec składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:
84 zł – od sporządzenia aktu małżeństwa

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub odmowy sporządzenia aktu małżeństwa, Kierownik USC powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpi z wnioskiem do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi

Sporządzenie aktu małżeństwa – najpóźniej w następnym dniu roboczym po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego.
Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.
Odbiór 3 sztuk odpisów skróconego aktu małżeństwa następuje osobiście (mogą zostać wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez strony).