Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48  037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t. j. Dz.U.2022, poz. 2140 z późn. zm.) – art.4

Wymagane dokumenty

  • Podanie.
  • Dokument lub oświadczenie stron uzasadniające wniosek o skrócenie terminu.
  • Dowody osobiste (do wglądu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:
39 zł – decyzja

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji Kierownika USC do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika USC.

Uwagi

Miesięczny termin wyczekiwania na zawarcie małżeństwa cywilnego można skróci z ważnych powodów (składając oświadczenie lub dokument potwierdzający ważny powód) na termin dogodny dla stron)