Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew.21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t. j. Dz.U.2019, poz. 534 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U.2023, poz. 1234 z późn. zm.),
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007r. w sprawie średniej sprzedaży drewna,

Wymagane dokumenty

W przypadku osób fizycznych:

  • Informacja o nieruchomościach osób fizycznych wg ustalonego wzoru

W przypadku pozostałych podmiotów (osób prawnych):

  • Deklaracja na podatek leśny.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Obowiązek zgłoszenia informacji lub deklaracji w sprawie podatku leśnego ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

  • są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami lasów,
  • są użytkownikami wieczystymi lasów,
  • są posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zwolnione z podatku są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć pisemną informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złoży deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklaracje w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.