Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew.21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U.2023, poz. 1313 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U.2023, poz. 1234 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

W przypadku osób fizycznych:

  • Informacja o nieruchomościach osób fizycznych wg ustalonego wzoru.

W przypadku pozostałych podmiotów (osób prawnych):

  • Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć wykaz nieruchomości w terminie 14 dni od daty otrzymania formularza. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklarację w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
Stawki podatku ustalane są przez Radę Gminy w Pałecznica.