Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48  037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (t. j. Dz.U.2007 nr 21, poz. 125 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 • Skierowane do Wójta własnoręcznie napisane podanie wraz z motywacją zmiany.
 • Odpis zupełny aktu urodzenia.
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa, lub w przypadku rozwodu sentencja wyroku.
 • Odpis skrócony aktu zgonu – w przypadku śmierci małżonka.
 • Odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci małoletnich, gdy zmiana dotyczy także dzieci.
 • Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci w przypadku, gdy zmiana nie rozciąga się na nie.
 • Gdy dziecko ukończyło 14 lat – jego zgodę.
 • Zgodę rodziców na zmianę imion lub nazwisk dzieci.
 • W przypadku braku zgody jednego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka  postanowienie  sądu  rodzinnego  i  opiekuńczego  zastępujące  zgodę rodzica.
 • Inne dokumenty wyjaśniające przyczynę zmiany.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 37 zł – za decyzję o zmianie imion lub nazwisk,
 • 22 zł – za decyzję o ustaleniu pisowni lub brzmienia imion i nazwisk,

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.