Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48  037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Art. 12 ust.1 pkt4, art.12ust.3-8,art.13ust. 1 i 3 ustaw z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U.2019, poz. 1309 z późn. zm.).

Zwalnia się od podatku rolnego na okres 5 lat grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejącego do powierzchni nie przekraczającej  100 ha:

  • będące przedmiotem prawa własności prawa użytkowania wieczystego gruntów nabyte na drodze sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania bądź objęto grunty trwale zagospodarowane. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim rok o 50%.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w prostej linii lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności rolnej karbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. Za trwałe zagospodarowanie – uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

Powyższe zwolnienie i ulgi stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Zwolnienia i ulgi stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek

Wymagane dokumenty:

  • uzasadniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
  • akt notarialny

wypełnione:

  • Deklaracja na podatek rolny – DR – 1 lub informacja w sprawie podatku rolnego
  • IR-1, dotyczące zakupionego gruntu w poszczególnych klasach z podaniem powierzchni wraz z załącznikami : ZR-1/A dane o nieruchomościach rolnych  ZR-1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.