Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Ewidencja ludności  Tel: 0413848037 wew.21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2023, poz. 572 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U.2019, poz. 1309 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko użytkownika,
  • okres, na jaki zamierza się zaprzestać produkcji rolnej,
  • numer działki, klasa gruntu i powierzchnia.
  • Oświadczenie właściciela (użytkownika) o zaprzestaniu produkcji rolnej

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Pałecznicy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym, że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha na okres nie dłuższy niż 3 lata w stosunku do tych samych gruntów.

Zwolnienie od podatku rolnego przyznaje się na wniosek złożony przez użytkownika do dnia 30 kwietnia każdego roku.
Warunkiem zwolnienia od podatku rolnego jest faktyczne zaprzestanie produkcji i utrzymanie gruntu w czarnym ugorze (nie prowadzenie uprawy, wypasów, koszenia).

Z chwilą wznowienia produkcji rolnej użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Wójta Gminy.