Projekt  pn. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznica” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Uczestnikami projektu są rodzice, którym opieka nad dziećmi od 1 do 3 lat pomoże w powrocie na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim. Celem projektu jest wzrost aktywności na rynku pracy kobiet i mężczyzn przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki dla 15 dzieci w wieku po ukończeniu 1 roku życia do lat 3 w formie klubu dziecięcego w okresie do 31.03.2021 r. Opiekunowie mogą powrócić na rynek pracy/wykonywać swoje obowiązki zawodowe i tym samym w lepszy sposób godzić życie osobiste z zawodowym. W klubie dziecięcym zapewniamy opiekę w godzinach od 7:00 do 17:00, gdzie organizowane są dla dzieci zabawy, zajęcia mające na celu wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju, wykonywane z dziećmi prace plastyczne rozwijające zainteresowania i talenty oraz nauka podstawowych zasad higieny. Zapewnione jest również wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową.
Budynek Klubu Dziecięcego wraz z biurem projektu są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Brak barier architektonicznych tj. szerokie drzwi, brak progów, wejście do budynku z poziomu chodnika – bez progów i schodów, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu: 284 997,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 242 247,50 zł

 Regulamin Rekrutacji

Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – oświadczenie o zamieszkaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej przebywającej na urlopie macierzyńskim-rodzicielskim

Załącznik nr 4 – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej biernej zawodowo

Załącznik nr 5 – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej

Załącznik nr 6 – oświadczenie o zamieszkaniu

Załącznik nr 7 – oświadczenie o objęciu opieką żłobkową

Załącznik nr 8 – oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 9 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik nr 10 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Lista osób zakwalifikowanych do projektu